Web for Absolute Reality - Home
  Home
  Contact
  Guestbook
  ปราบมารจริงหรือไม่จริง1/1
  วิชชาธรรมกายกับการสะกดจิต 1
  "นิพพานเป็นอัตตา" โง่หรือแกล้งโง่?1
  ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา1
  "อนัตตา" เข้าใจกันถูกต้องดีแล้วหรือ?1
  นิพพานกับความหมายตรงตัว1

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดในศาสนาพุทธเถรวาท เนื่องจากประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา  กลุ่มพุทธวิชาการได้หันไปสมาทานความรู้ที่มาจากวิทยาศาสตร์ว่า เป็นองค์ความรู้ที่เลิศเลอ เป็นความจริงที่จริงกว่าองค์ความรู้อื่นใดในโลก และได้นำเอาองค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการตัดสินองค์ความรู้อื่น

การกระทำดังกล่าวนั้น นักวิชาการในปัจจุบัน "รู้" และ "เข้าใจ" ดีแล้วว่า เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  เพราะ องค์ความรู้แต่ละแบบ แต่ละอย่างนั้น มีการพัฒนาและมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน และมีความเสมอภาคกัน  ไม่มีองค์ความรู้ใด เป็นจริงกว่า หรือมีอภิสิทธ์มากกว่าองค์ความรู้อื่นๆ

ในการศึกษาองค์ความรู้ใด จึงควรศึกษาตามลักษณะขององค์ความรู้นั้นๆ  ถ้าการศึกษาใด มีการนำเอาองค์ความรู้อื่นเข้าไปตัดสิน  เช่น การศึกษาศาสนาพุทธโดยเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือ  ผลการศึกษาจึงไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

ในเมื่อ พุทธวิชาการได้นำเองวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นแนวทางในการศึกษาศาสนาพุทธ จึงทำให้เนื้อหาองค์ความรู้ของศาสนาพุทธเถรวาทในเมืองไทยปัจจุบัน ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงของศาสนาพุทธ เว็บไซต์นี้จึงเกิดมาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดดังกล่าว

Today, there have been 5 visitors (18 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free