Web for Absolute Reality - "นิพพานเป็นอัตตา" โง่หรือแกล้งโง่?4
  Home
  Contact
  Guestbook
  ปราบมารจริงหรือไม่จริง1/1
  วิชชาธรรมกายกับการสะกดจิต 1
  "นิพพานเป็นอัตตา" โง่หรือแกล้งโง่?1
  => "นิพพานเป็นอัตตา" โง่หรือแกล้งโง่?2
  => "นิพพานเป็นอัตตา" โง่หรือแกล้งโง่?3
  => "นิพพานเป็นอัตตา" โง่หรือแกล้งโง่?4
  ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา1
  "อนัตตา" เข้าใจกันถูกต้องดีแล้วหรือ?1
  นิพพานกับความหมายตรงตัว1

ผู้เขียนขอยกสั้นๆ เพียงแค่พอเข้าใจ  จากคำที่ผู้เขียนขีดเส้นใต้ไว้ คำว่า "เป็นอัตตา" นั่นหมายความว่า อัตตาเป็นคำคุณศัพท์ (Adjective)  ส่วนคำว่า "เป็นตน"  ตรงนี้ คำว่าอัตตาในภาษาบาลี พระไตรปิฎกภาษาไทยแปลเป็นคำว่า "ตน"  และ "ตน" นี้เป็นคำนาม (noun)

เข้าประเด็นสำคัญ....

ผู้เขียนขอให้ผู้อ่านสังเกตได้เลยว่า ผู้ที่โจมตีว่า "หลวงพ่อสดสอนว่านิพพานเป็นอัตตา" นั้น ไม่เคย "กล่าวถึง/พูดถึง/อธิบายถึง" เลยว่า คำว่า "อัตตา" นั้น  หลวงพ่อสดใช้ในความหมายที่เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective)

พุทธวิชาการ/นักปริยัติส่วนใหญ่ มิได้คำนึงเลยว่า "อัตตา" รวมทั้งคำคุณศัพท์ (Adjective) ทั้งหลายทั้งปวงนั้น  ในทางภาษาศาสตร์จะกล่าวว่า "ไม่มี" ไม่ได้ ถ้าในกรณีที่กำลังถกเถียงกันอยู่นี้ เราจะปฏิเสธว่า "อัตตา" ไม่มีในพุทธศาสนาเถรวาทนั้น ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาด  เพราะตามหลักภาษาศาสตร์นั้น  เราไม่สามารถกล่าวได้เลยว่า "อ้วน ต่ำ ดำ ขาว สุข ทุกข์" ไม่มี 

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ในทางภาษาศาสตร์ เราจะพูดว่า คำคุณศัพท์ (Adjective) ไม่มี  ไม่ได้เด็ดขาด  เราจะปฏิเสธได้แต่ คำพวกที่เป็นคำนามเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น

1) ประเทศไทยไม่มีหิมะ, หิมะไม่มีในประเทศไทย

2) ประเทศไทยไม่มี "อ้วน ต่ำ ดำ ขาว สุข ทุกข์", "อ้วน ต่ำ ดำ ขาว สุข ทุกข์" ไม่มีในประเทศไทย

ประโยคที่ 1) นั้นถูกต้อง ทั้งตามหลักภาษาศาสตร์และความเป็นจริง  ในประโยคที่ 2) นั้น ไม่ถูกต้อง  เพราะคำคุณศัพท์นั้น ไม่ได้เป็น "คน/วัตถุ/สิ่งของ" แต่เป็นคำบรรยายสภาพ "คน/วัตถุ/สิ่งของ" เราจะยืนยันว่า "มี" หรือปฏิเสธว่า "ไม่มี" ได้เฉพาะ "คน/วัตถุ/สิ่งของ" เท่านั้น

ที่ผู้เขียนยกตัวอย่างคำว่า happy ไปว่า ถ้าต้องการจะทำให้เป็นคำนาม จะต้องเปลี่ยนคำเป็น happiness  คำว่า "ตน" นั้น เป็นคำนามอยู่แล้ว ดังนั้น สามารถทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยคได้ในทันที  แต่ถ้าใครมีพระไตรปิฎกฉบับซีดีรอม ผู้เขียนลองให้ค้นคำว่า "ความเป็นตน" ดูซิว่าจะมีมากมายขนาดไหน

คำว่า "ความเป็นตน" นั้น พระไตรปิฎกต้องการจะใช้คำว่า "อัตตา"  ในความหมายที่เป็นคำนาม เช่นเดียวกันกับ happy- happiness แต่ถ้าจะใช้คำว่า "ความเป็นอัตตา" ก็คงจะไม่เหมาะสม ดังนั้น พระไตรปิฎกจึงใช้คำว่า "ความเป็นตน"  ผู้เขียนเคยค้นดูแล้ว ปรากฏว่า คำว่า "ความเป็นตน" ในพระไตรปิฎกภาษาไทยมีจำนวนมากมายมหาศาล

จากที่อธิบายมาทั้งหมดข้างต้นนั้น  สรุปได้ง่ายๆ ว่า ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งกล่าวว่า "ศาสนาพุทธเถรวาทปฏิเสธ "อัตตา" ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าในระดับใด"  ผู้อ่านก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันว่า 

ผู้ที่เขียนหรือกล่าวข้อความดังกล่าว โง่หรือแกล้งโง่.........กันแน่

 

ประการที่สาม  

นอกจากที่จะตัดเอาคำสำคัญออกไปเสีย 2 คำแล้ว ยังแปลความหมายของคำว่า "อัตตา" ของหลวงพ่อสด ให้เป็นความหมายตามที่ตนเองต้องการอีก นั้น ถูกต้องเหมาะสมและสมควรตามมารยาทและเทคนิควิธีการของนักวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรม

ประการนี้นี่แหละที่จะแสดงให้เห็นถึง "มารยาทและเทคนิควิธีการของนักวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรม"  หรือกล่าวให้ทันสมัยประการนี้นี่แหละที่เป็นตัวชี้วัดว่า นักเขียน/นักวิชาการ/พุทธปริยัติคนใด มีมารยาทและเทคนิควิธีการของนักวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่

ในการวิเคราะห์ข้อความที่ว่า "นิพพานเป็นนิจจัง/สุขัง/อัตตา" ของหลวงพ่อสดนั้น  ต้องศึกษาว่า คำว่า "อัตตา" ของหลวงพ่อสดนั้น หลวงพ่อหมายถึงอะไร สิ่งใด  และควรที่จะอ่านหนังสือของหลวงพ่อสดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  เพื่อให้ผลของการศึกษาออกมาถูกต้องตรงความจริง (truth) ที่สุด

แต่จากการศึกษาของผู้เขียนที่ผ่านมาจะพบว่า ผู้ที่โจมตีวิชชาธรรมกายอ้างลอยๆ ว่า "หลวงพ่อสดสอนนิพพานเป็นอัตตา" โดยไม่เคยอ้างอิงเลยว่า ข้อความดังกล่าวมาจากหนังสือเล่มไหน  หรือมาจากข้อความใด

นอกจากจะอ้างอย่างลอยๆ ว่า "หลวงพ่อสดสอนว่านิพพานเป็นอัตตา" แล้ว ก็ยังโจมตีเรื่อยไป คนอ่านจำนวนหนึ่งก็เชื่อกันไป พูด/ขยายความกันต่อไปเรื่อยๆ

จากที่อธิบายมาในส่วนนี้ ผู้อ่านก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันว่า 

ผู้ที่เขียนหรือกล่าวข้อความดังกล่าว โง่หรือแกล้งโง่.........กันแน่

 

คำตอบของความแตกต่างระหว่าง "นิพพานเป็นนิจจัง/สุขัง/อัตตา" กับ "นิพพานเป็นอัตตา"

จากคำอธิบายผลของการวิเคราะห์ทั้ง 3 ประการดังกล่าว แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความหมายของ "นิพพานเป็นนิจจัง/สุขัง/อัตตา" กับ "นิพพานเป็นอัตตา" แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน

ข้อความที่ว่า "นิพพานเป็นนิจจัง/สุขัง/อัตตา" นั้นเป็นคำสอนของหลวงพ่อสดที่ถูกต้องตามพุทธพจน์ทุกประการ

ข้อความที่ว่า "นิพพานเป็นอัตตา" นั้น เป็นข้อความของกลุ่มที่โจมตีคำสอนของหลวงพ่ออย่าง "ไม่ถูกต้อง" อย่างขาด "มารยาทและเทคนิควิธีการของนักวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรม" เพราะไปตัดเอาข้อความมาเพียงบางส่วน  นำความหมายใหม่ตามที่ตนเองต้องการใส่ลงไป วิธีการศึกษาก็เต็มไปด้วยความลำเอียง อคติ ผลของการศึกษาจึงออกมาไม่ถูกต้องและบิดเบือนไปจากความจริง (truth) 

 

สรุป

มาถึงส่วนสุดท้ายของบทความนี้  ผู้เขียนขอย้ำเพื่อตอกฝาโลงว่า ถ้ามีใครเขียน/พูดว่า หลวงพ่อสด/วิชชาธรรมกายสอนว่า "นิพพานเป็นอัตตา"  คนที่พูดหรือเขียนดังกล่าว

1) โง่จริง ตัวจริงเสียงจริง โง่อย่างบริสุทธ์ผุดผ่อง ไม่มีความฉลาดเข้ามาเจือปนแม้แต่น้อย

2) แกล้งโง่ เพราะรักษาหน้าของพวกตนเองไว้

ใครอยากจะ "โง่" หรืออยากจะ "ฉลาด" ก็ตัดสินใจกันเอง นอกจากนั้น ยังขอแถมเพื่อให้ขนหัวลุกอีกว่า  พวกที่โจมตีวิชชาธรรมกายแบบผิดๆ อย่างมีเจตนาชั่วร้าย  อบายภูมินั้นเป็นที่หวังได้อย่างแน่นอน  และไม่มีคุณความดีใดๆ หรือบุญกุศลใดๆ ที่จะนำไป "ช่วย" บุคคลกลุ่มนั้นได้เลย

ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ผู้เขียนยินดีที่จะมีความเชื่ออย่างที่เสนอไปทั้งหมด

------------------------------------

 

มนัส โกมลฑา

Ph.D. (Integrated Sciences/สหวิทยาการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นครราชสีมา

Email: komoltha4299@gmail.com;komoltha4299@yahoo.com

Web site: http://komoltha.page.tl

Today, there have been 2 visitors (12 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=